Inventarizace

016 Daně a jak na ně

Daňová problematika je velké téma, které vyžaduje dobrou znalost zákonů a díky častým změnám i neustálé studium.

My se zde zabýváme pouze účetní stránkou, a proto si představíme daňové účty z pohledu účetnictví a samozřejmě inventarizace účtů.

Jaké daně můžeme účtovat?

  • daň z příjmů, která má dva účty: účet 341 pro právnické osoby a účet 342 pro fyzické osoby, tedy pro zaměstnance
  • daň z přidané hodnoty - účet 343
  • ostatní daně - účet 345 (nejčastěji pro účtování daně silniční

Nebudeme tedy otálet a vrhneme se na to!

Jednotlivé daňové účty

341 – daň z příjmů právnických osob
V průběhu roku sem účtujeme případné zálohy, které účetní jednotka platí. Tzn. i když je účet 341 pasivní, účtujeme na MD, tedy 341 / 221
Po vypočítání daně příslušného roku (a před uzavřením účetnictví!) zaúčtujeme interním dokladem vypočtenou daň 591 / 341. Samozřejmě doklad má datum 31.12.daného roku….
Na účtu 341 se nám tak objeví rozdíl, který se shoduje s částkou nedoplatku nebo přeplatku uvedeném na daňovém přiznání DPPO.
Až v této chvíli je možné účetnictví daného roku uzavřít a otevřít účetnictví roku následujícího (v účetních SW jsme do té chvíle účtovali tzv. na přelomu období)
Dokladová inventura se provede kontrolou zůstatku účtu 341 a vykázané dani z příjmů a zaplacených záloh na daňovém přiznání.

342 – daň z příjmů ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání)
Této dani jsme se věnovali v tématu účtování mezd, tak jen připomenu její souvztažný zápis 331 / 342.
Dokladová inventura se provede kontrolou zůstatku účtu 342 a podkladů z mezd. Pokud máme vše zaúčtováno správně a nikomu ze zaměstnanců nic nedlužíme, zůstatek na účtu se rovná nevyplaceným čistým mzdám za prosinec.
Pokud nám na účtě zůstane ještě nějaká položka navíc, pečlivě okomentujeme důvod, proč tomu tak je.

343 – daň z přidané hodnoty
O tomto účtu se zmíním jen okrajově. Zaznamenáváme u něj jak na stranu MD, tak na D. Je na zvážení, zda účet dělit analyticky pro jednotlivé sazby DPH a zda používat zvláštní analytiku pro vyrovnávací účet (nebo použít 349)

Příklad účtování :

  • FP za firmení telefon 518,343 / 321 (daň na vstupu)
  • FV za poradenskou službu 311 / 602,343 (daň na výstupu)

Při sestavování daňového přiznání porovnáváme součet daně na vstupu a na výstupu. Rozdíl nám určuje vlastní daňovou povinnost (převažuje daň na výstupu) nebo nadměrný odpočet (převažuje daň na vstupu).
Dokladová inventura se provádí opět porovnáním zůstatku účtu 343 a posledního daňového přiznání. 

345 – ostatní daně a poplatky
Na tomto účtu nejčastěji vedeme silniční daň. Pokud potřebujeme účtovat o více druzích daní, určitě doporučuji analytické členění!
Princip účtování je shodný s 341, tzn. zálohy na MD, k poslednímu dni daňového období zúčtujeme např. 531 / 345 a odkontrolujeme shodu zůstatku s vykázaným nedoplatkem nebo přeplatkem na daňovém přiznání k dani silniční.
I průběh dokladové inventury se shoduje. Zůstatek účtu 345 se musí shodovat s nedoplatkem nebo přeplatkem na dani silniční.

 

Určitě vás při čtení tohoto článku napadla nějaká otázka. Stačí jí tedy pouze vložit do komentáře, poslat mailem nebo položit na Facebooku.
Ráda vám na dotazy odpovím.

Vaše Eva