Inventarizace

012 Nejčastější pohledávkové účty z pohledu inventarizace

Tento pojem děsí nejen valnou většinu začínajících studentů účetnictví, ale i těch mírně pokročilých…

Z Rozvahy si musíme uvědomit, že pohledávky najdeme na straně aktiv.

Jak už jsem se zmínila v minulém příspěvku, pohledávky jsou zároveň jedny z nejvíce sledovaných účtů v rámci inventarizace.

Proto je třeba, věnovat jim patřičnou pozornost a důsledně rozkrýt veškeré zůstatky na pohledávkových účtech.

311 Odběratelé

V běžném účetnictví asi nejčastěji používáme účet 311, tedy účet Odběratelé, na který zaznamenáváme většinou námi vystavené faktury. V předešlém tématu jsem hovořila o rozdílech účtů. Teď tedy prakticky.

Z praxe doporučuji účet 311 analyticky dělit:

  • Podle měny (např. 311.000 FV v CZK, 311.100 FV v EUR,…)
    Podle odběratelů atd.

Z pohledu inventarizace tento účet musí korespondovat se sestavou Knihy pohledávek. Tzn. konečný stav účtu 311 se rovná zůstatku nezaplacených pohledávek z Knihy.

O nutnosti dělit účet z pohledu data splatnosti jsem se také zmiňovala již minule. Takže jen malé opáčko:

  • FV splatnou do konce účetního období účtujeme na 311
    FV se splatností v následujícím roce účtujeme na účet 385

Při inventarizaci si vygenerujeme Knihu pohledávek rozdělenou dle splatnosti. Kniha pohledávek se splatností do 31.12. musí mít shodný zůstatek s účtem 311. Ke každé pohledávce po splatnosti doložíme způsob vymáhání.

Tím kromě jiného zajistíme důkazy péče správného hospodáře. Tedy dokážeme, že se o všechny pohledávky řádně staráme a podnikáme všechny možné kroky pro jejich vymáhání.

Kniha pohledávek se splatností v následujícím účetním období musí mít zůstatek shodný s účtem 385. Další komentář není potřeba.

Podrobné vysvětlení způsobu účtování v rámci časového rozlišení (tedy účetních případů, které zasahují do následujícího účetního období) jsem si připravila v tomto cyklu na 18.12. Máte se na co těšit.

Už tedy chápete, proč doporučuji rozdělovat účetnictví FV z pozice času?

Ano. Máme přehled přímo v účetnictví a ještě nemusíme komentovat zvlášť faktury, jejichž splatnost je až v následujícím roce.

 

315 Ostatní pohledávky

Účet 315 slouží stejně jako 311 k zachycení pohledávek z obchodních vztahů, v tomto případě však podkladem není faktura vydaná.

A na základě jakého podkladu budeme na účet 315 účtovat?

Nejčastěji to bude smlouva. Jako příklad uvádím smlouvu o pojištění, prodeji majetku, pokuty vyplývající ze smluvních podmínek atd.

Z praxe bych opět zvážila případné analytické členění. Například firma zabývající se autodopravou může mít častější pojistné události, a proto bych na tuto skutečnost vyčlenila zvláštní účet.

K inventarizacím je třeba položkově rozkrýt každý řádek zůstatku účtu 315. To znamená, že bychom měli jasně okomentovat a dokladově doložit důvod, proč daná pohledávka není ke konci účetního období uhrazena.

378 Jiné pohledávky

Poslední dnešní účet, který si tu představíme zahrnuje pohledávky, které nebylo možné zaúčtovat na předešlé účty.

Jsou to tedy všechny neobchodní pohledávky, tj. přeplatky vůči různým institucím, omylné platby atd.

  • např. při výpisu z bankovního účtu zjistíme, že jsme zaplatili nějakou čátsku na špatný účet. Požádáme o vrácení této částky a na výpisu zaúčtujeme 221 / 378

V tomto případě můžeme účet analyticky rozdělit podle doby splatnosti pohledávky (dlouhodobé / krátkodobé). Pro jistotu připomínám, že dlouhodobou pohledávkou je ta se splatností delší než 1 rok.

Pokud budete při inventarizaci dostatečně pečliví, získáte dokonalý přehled o všech firemních pohledávkách na jednom místě a navíc se vám bude snáz pracovat i v následujícím roce.

Přeji vám tedy bystré oko při práci a těším se na společné další téma.
Vaše Eva