Inventarizace

007 Jak správně účtovat majetek

Naše první skupina rozvažných účtů, o které budeme v tomto cyklu hovořit se týká dlouhodobého majetku, tedy účtové třídy 0.
Zaměřím se zde pouze na dlouhodobý hmotný majetek (DHM), který bývá ve firmách nejčastější.

A jak DHM definuje zákon o dani z příjmů?
* hmotná věc v držení účetní jednotky
* doba použitelnosti nad 1 rok
* pořizovací cena dle ZDP je od r.2021 zvýšena na 80.000 Kč

Téma majetku je rozvedeno v samostatném semináři, a proto zde uvádím pouze základní informace související s tématem inventarizace.

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pokud pořizujeme majetek se zálohou předem, tuto zálohu účtujeme na skupinu 05.
Zaúčtování zálohy probíhá na základě provedené platby, tzn. při nákupu osobního vozidla na základě výpisu z běžného účtu 052 / 221.

V okamžiku pořízení vozidla účtujeme dle interní směrnice o majetku. Nejčastější je postup přes účet pořízení, tzn. v našem případě nákup vozu na smlouvu 042 /325.
Na účtu 042 evidujeme majetek do doby zařazení do užívání. Na tento účet kromě samotného vozu účtujeme veškeré související vícenáklady. Kromě různých doplňků (např. autorádia, autopotahů atd.) sem patří i doprava vozu a další podobné služby.

Pozor jen na pojištění (povinné ručení nebo havarijní pojištění). Tyto položky se vícenákladů na pořízení nezapočítávají.

Pozornost věnujte např. nákup vozidla na konci roku. Pokud vozidlo nebylo uvedeno do provozu zůstane na 042 až do zařazení do užívání. S tím souvisí i další účetní úkony (např. zahájení odpisování).

Uvedení do užívání

Okamžikem zahájení užívání by mělo dojít k přeúčtování z účtu 042 na 022, v tomto případě tedy účetním zápisem 022 / 042. Ten provedeme na základě Protokolu o uvedení do užívání.

Po přeúčtování na 022 musí být účet 042 vynulován.

Na účtu 022 bude celá pořizovací hodnota majetku až do okamžiku vyřazení z užívání. Změna této hodnoty proběhne pouze ve výjimečných případech, např. při technickém zhodnocení.

Opotřebení majetku

Běžné opotřebení majetku související s jeho užíváním se účtuje (při správném nastavení ve většině účetních SW automaticky) měsíčně. Souvztažnost bude v případě našeho vozidla 551 / 082.

V tomto odstavci si dovolím jednu malou otázku směrem k vám:
Jaký je rozdíl mezi odpisem a oprávkou?

Pro jistotu napíši správnou odpověď (i když to jistě víte). Oprávky jsou součtem odpisů za určité období. Takže máme měsíční odpisy a účtujeme je na účet 082 oprávky…

Tím, že účet 082 účtujeme na dal, máme odpověď, proč tento aktivní účet vidíme v rozvaze na straně Dal nebo na Má dáti, ale s hodnotou mínus.

Doporučení způsobu účtování

Použití analytického členění je samozřejmě pouhým doporučením, ale pro snadnou orientaci se mi v praxi mnohokrát osvědčilo.
Používám čísla shodná s číslem karet konkrétního majetku.

Například majetek s inventarizačním číslem 135 má tato čísla účtů: 

  • * pořízení 042.135
    * uvedení do užívání 022.135
    * opotřebení tohoto majetku 082.135

O majetku bych mohla mluvit opravdu dlouho, a proto jsem na toto téma vytvořila samostatný kurz.
Cílem tohoto článku bylo základní uvedení do problematiky, které nám pomůže se snazší orientací během navazujícího tématu. Tím je inventarizace majetku a související úkony.

Těším se na další setkání
Vaše Eva