Inventarizace

006 Přeúčtování výsledku hospodaření a další zajímavé 4

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky nepatři do skupiny těch účtů, které by se v menší účtárně příliš často používaly. První účetní zápis na ně patrně proběhl při založení společnosti. Pak už nebyl potřeba.

Koncem každého roku si opět s hrůzou vzpomeneme, že je třeba dotknout se jednoho čtyřkového účtu, a to 431. Možná mechanicky přeúčtujeme zůstatek a opět zapomeneme, že tato účetní třída existuje.

Některé operace se dějí sice pravidelně, ale automaticky. To je možná také důvod, proč se čtvrtou účetní skupinou někdy účetní soupeří. Proto bych zde ráda zmínila aspoň některé důležitosti.

Třeba vám pak už nebude tato účtová třída připadat tak záhadná…

Podklady pro účtování a inventarizaci

Než se dostanu k samotnému představování konkrétních účtů, chci se zmínit o podkladech pro účtování. Někteří klienti se mě totiž ptají, na základě čeho mají pohyb na 4kových účtech účtovat?

Změny základního kapitálu (účet 419) se účtují na základě zápisu valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka. Pohyb na účtu 411 se účtuje na základě výpisu z Obchodního rejstříku.

Přesuny mezi účty výsledku hospodaření (431, 428, 429) se účtují, stejně jako změny základního kapitálu na základě zápisu z valné hromady nebo rozhodnutí společníka.

Podkladem pro přesuny na účtech dlouhodobých závazků bývají výpisy z úvěrového účtu nebo smlouvy. V tomto případě záleží na konkrétním druhu závazků.

Jako u všech účetních zápisů i v případě účtové třídy 4 musí být podklad písemný a průkazný. Teď se tedy přesuneme ke konkrétním účtům.

Základní kapitál

Na účet 411 se zapisuje základní kapitál společnosti. Bude to tedy jeden z prvních používaných účtů v účetnictví. Při založení firmy bude hodnota odpovídat základnímu kapitálu, uvedenému v Obchodním rejstříku.
Při každoroční inventarizaci musí konečný stav rovněž odpovídat hodnotě, zapsané v Obchodním rejstříku.
Doporučuji tedy aspoň jednou ročně, při inventarizaci, zkontrolovat stav základního kapitálu uvedeného v aktuálním výpisu z Obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=428226&typ=PLATNY
Tato hodnota se musí shodovat s konečným stavem na účtu 411.

Pokud se zástupci společnosti rozhodnou pro změnu základního kapitálu, bude tato změna od okamžiku rozhodnutí do doby zapsání do Obchodního rejstříku vedena na účtu 419.
To znamená, že změnu základního kapitálu držíme na účtu 419 do doby zveřejnění v Obchodním rejstříku. Podkladem pro tento účetní případ nám poslouží např. rozhodnutí jediného společníka nebo zápis z valné hromady.
Při inventarizace tedy prověříme, zda je aktuální zůstatek na účtu 419 nebo již měl být proveden zápis do OR. Pokud zápis neproběhl, doporučuji odeslat dotaz na OR a tento uložit k podkladům inventarizace.

Výsledek hospodaření

Účet 431 zachycuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, tzn. výsledek hospodaření posledního účetního období.

Na tento účet je při uzavření účetního období automaticky převeden výsledek hospodaření daného roku. Nejdéle do konce následujícího účetního období musí být, dle rozhodnutí valné hromady společnosti, tento VH přeúčtován.

Pokud k rozhodnutí nedojde, používáme pro převod účty 428 nebo 429. Samozřejmě dle zákona by mělo správně dojít ke svolání valné hromady pro schválení účetní závěrky, tzn. do 30.06. následujícího roku.

Účet 431 nemá vazbu na výkaz Rozvaha, a proto v případě ponechání konečného stavu bez přeúčtování na 428 nebo 429 by se po vygenerování Rozvahy nerovnala strana aktiv a pasiv.

Na přeúčtování tedy opravdu nemůžeme zapomenout!

 

Účty 428 a 429 jsme si již lehce představili v minulém odstavci. Při inventarizacích účtové třídy 4 provedeme rovněž kontrolu zůstatků na těchto dvou účtech.

Pokud zaznamenáme konečné zůstatky jak na účtu 428, tak na účtu 429 je vhodné navrhnout statutárnímu orgánu účetní jednotky projednání tohoto stavu na nejbližší valné hromadě.

Tam se situace většinou řeší zápočtem ztráty oproti zisku. Účetní tuto skutečnost zaúčtuje na základě zápisu Rozhodnutí valné hromady, konkrétně souvztažností 428 / 429.

Bankovní úvěr

Posledním účtem, který zde chci zmínit, je účet 461 pro dlouhodobé bankovní úvěry.
Zde při procesu dokladové inventury kontrolujeme správnost vedení zůstatku na DLOUHODOBÉM závazku. Tzn. prověříme, zda doba splatnosti závazku je stále delší než 1 rok.

Tuto informaci získáme například ze smlouvy o bankovním úvěru.

V případě, že do doplacení úvěru zbývá doba kratší než 1 rok, přeúčtujeme zůstatek účtu 461 na účet 231.

O způsobu inventarizace jsem se zmiňovala průběžně u jednotlivých účtů. Pokud by vás zajímalo ještě cokoliv dalšího, neváhejte mi napsat.

Přeji vám krásný den a těším se na další setkání.
Vaše Eva