Inventarizace

005 Často používané výnosové účty

Dnes máme před sebou poslední téma, jehož obsah nemá přímou vazbu na rozvahu. Stejně jako včera se budeme zabývat výsledkovými účty. Jen tentokrát zamíříme na stranu dal.

Na úvod malé opáčko: Jaký je rozdíl mezi účtováním výnosů z tržby za zboží a za vlastní výrobky?
Správně!
Pokud něco nakoupím a v nezměněné podobě prodám, jedná se o zboží. Pokud danou věci nějakým způsobem upravím nebo pozměním, jedná se již o vlastní výrobek.

Výnosy z vlastní podnikatelské činnosti

Díky jednoduché definici z úvodu tohoto článku, by pro vás teď už neměl být problém, určit správný účet pro zaúčtování faktur vydaných ve vaší účetní jednotce.

Zabývá-li se firma poskytováním služeb, použije nejčastěji účet 602 (samozřejmě, že pokud má více druhů služby, účet si patřičně rozčlení analyticky).

Zabývá-li se prodejem, ptáme se, zda jde o prodej materiálu (v tom případě účtujeme na účet 604) nebo vlastních výrobků (zde použijeme účet 601).

Samozřejmě je vhodné, zamyslet se i v případě účtové skupiny 60 nad použitím analytického členění účtů. Pokud máme například několik druhů služeb, které naše účetní jednotka poskytuje, využijeme analytické účty pro rozdělení těchto činností.

Taková prozíravost nám může v budoucnosti pomoci v případě statistických šetření nebo kalkulace účetního zisku.
Z pohledu inventarizace nás bude více zajímat protiúčet, kterým ve většině případů bývá pohledávka. O těchto účtech se budeme podrobně bavit příští týden.

Provozní výnosy

Zde se ještě zmíním o některých účtech, které se nepoužívají pro hlavní předmět podnikání, ale jako výnosy, související s podnikatelskou činností.

Na účet 641 patří tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Tomuto účtu věnujte při inventarizacích pozornost hlavně z důvodu jeho návaznosti na evidenci dlouhodobého majetku (účtová třída 0).
Jak jistě víte, majetek je nezbytné pečlivě evidovat a jeho prodej účtujeme právě na účet 641. Vystavený doklad o prodeji (faktura, smlouva atd.) by měla být součástí složky majetku.
Přesný postup účtování a úschovy dokladů včetně jejich zahrnutí do jednotlivých složek majetku by měl být podrobně popsán v interní směrnici o evidenci dlouhodobého majetku.

Na účet 642 patří tržba z prodeje materiálu. Tento účet nepoužívají jen prodejny! I ve firmách, kde obchod není hlavním předmětem prodeje může dojít k prodeji materiálu.
Například vzdělávací středisko spolu s kurzem prodá i publikaci, kterou předtím nakoupilo jako doplněk výuky. Dalším příkladem použití účtu 642 může být prodej nepotřebných náhradních dílů.
V těchto příkladech je původní nákup materiálu evidován na nákladovém účtu 501.

Na účet 648 se účtují ostatní provozní výnosy. Tento účet zachycuje často předpis plnění od pojišťovny za dořešenou pojistnou událost. Opět se zmíním o návaznosti na nákladové účty.
Škoda na majetku byla v okamžiku vzniku účtována na nedaňový účet 549. Po prošetření škodovou komisí a na základě vyjádření likvidátora pojišťovny, byla část nedaňových nákladů přeúčtována na daňově uznatelný náklad 548.
Tím je dodržena zásada, že škoda je daňově uznatelná do výše daňově uznatelných výnosů. V našem případě to tedy bude stejná částka účtována v nákladech na 548 a ve výnosech na 648.

V praxi se občas setkávám s případem použití účtu 648 i v okamžiku účtování kladných úroků z banky. Toto řešení však není metodicky právné! Stejně jako u nákladových účtů skupiny 56, je i v tomto případě na místě volit skupinu 66.

Shrnutí na závěr

  • * Výnosy patří do výsledovky, a proto je při inventarizace nezachycujeme
    * o způsobu účtování na konkrétní výnosové účty se zmiňujeme v Účtovém rozvrhu
    * pro výnosy plynoucí z předmětu podnikání používáme účtovou skupinu 60
    * další výnosy, související s podnikáním účtujeme na účtovou skupinu 64
    * případné výnosy finančního charakteru (např. kladné úroky), účtujeme na skupinu 66

Jak už jsem se zmínila dříve, výnosy končí úvod Adventní přípravky. Od příštího tématu se již zaměříme na konkrétní rozvažné účty a jejich inventarizaci.

Těším se na další setkání.
Vaše Eva