Inventarizace

004 Daňové a nedaňové náklady

Tentokrát se lehce dotku daňové oblasti, ale to pouze proto, abychom si rozdělili naše účty. Pokud zde tedy uvádím “daňové a nedaňové účty”, myslím tím účty uznatelné při odpočtu daně z příjmů.

Začnu tedy rovnou těmi nedaňovými účty.

Zmíním zde alespoň 3 nejpoužívanější:

513 – náklady na reprezentaci
Pozor, neplést si s náklady na prezentaci firmy! Tam patří například vizitky a drobné předměty označené firemním logem. Zjednodušeně lze říci, že jde o předměty v pořizovací hodnotě nižší než 500 Kč. 
Náklady na prezentaci se standardně účtují na účet 501 (s analytickým členěním) a jsou daňově uznatelné.

Účet 513 se nejčastěji používá při účtování občerstvení, pohoštění a firemních obědech. V tomto případě bych se k účtování na daňově uznatelné účty opravdu nepřikláněla!
Ani účtenka od našeho zaměstnance, který šel na oběd do restaurace před kontrolou z Finančního úřadu jako daňově uznatelný náklad nejspíš neuspěje. Proto doporučuji nedráždit a účtovat na 513.

528 – ostatní sociální náklady
Opět tu máme jeden příbuzný daňově uznatelný účet, a to je účet 527. Sem se účtují náklady spojené se zaměstnanci (např. stravenky, ochranné pracovní pomůcky atd.).

Účet 528 je oproti 527 daňově neuznatelný. Na tento účet účtujeme vše, co nelze zahrnout do daňově uznatelných účtů (např. hodnota stravenky nad rámec uznatelnosti atd.).

545 – ostatní pokuty a penále
Sice záležitost nepříjemná, leč občas se nezadaří a nějaká ta pokuta nebo penále se nám na stole přeci jen objeví. Na tento účet účtujeme všechny nesmluvní pokuty a penále, tzn. nejčastěji od institucí typu FÚ, SZ, ZP…

Abych vás neošidila o blízkého kamaráda s řad daňově uznatelných účtů, představím vám účet 544. Sem účtujeme všechny smluvní pokuty a penále od dodavatelů.

To jsou tedy 3 nejznámější náklady, které nám nesnižují základ daně z příjmů. Dále se podíváme ještě na několik nákladových účtů, které jsou daňově účinné a ve většině firem velmi často používané.

Takže zde jsou nejčastější daňově uznatelné náklady

Účetní skupin 50 MATERIÁL
Jednoduše řečeno sem účtujeme vše, co má hmotnou podstatu, tzn. na co si můžeme sáhnout. Druhým ukazatelem je fakt, že materiál okamžitě spotřebujeme (proto je v nákladech a ne na rozvažném účtu).

501 – spotřeba materiálu
Zahrnuje vše, co nakoupíme a ihned spotřebujeme, např. kancelářské potřeby, náhradní díly, drobný majetek do výše hodnoty určené interní směrnicí atd.
V praxi na tento účet padá valná většina hmotných nákladů, takže vřele doporučuji rozdělit tento účet analyticky. Způsob, jak konkrétně dělit tento účet je pouze na účetní jednotce.
Důležité je, aby byl postup stejný pro všechny účetní případy minimálně pro celé účetní období, tzn. aspoň jeden rok.

502 – spotřeba energií
Tedy nejčastěji voda, elektřina, plyn pro potřeby firmy.

503 – ostatní neskladové dodávky
Na tomto účtu se doporučuje vést nákup pohonných hmot.

Účetní skupin 51 SLUŽBY
Na tuto skupinu účtujeme naopak vše, na co si sáhnout nemůžeme. 

511 – opravy a udržování
Zde účtujeme opravy a udržování majetku, sloužícího k podnikání. Metodicky se zde doporučuje účtovat pouze majetek, který daná účetní jednotka vlastní a najatý účtovat na 518.
Osobně doporučuji rozdělení 511 analyticky - např. oprava a udržování vlastního majetku 511.100 a oprava a udržování najatého majetku (např. oprava auta, které firma používá na leasing) 511.200.
Samozřejmě, toto je pouze doporučení. Konkrétní podoba účtů je zcela v kompetenci účetní jednotky.

518 – ostatní služby
Pod tímto účtem najdeme např. poradenství, školení, volání, nájem prostor atd.
V praxi na tento účet padá valná většina nehmotných nákladů, takže vřele doporučuji rozdělit tento účet analyticky. Opět záleží pouze na konkrétních potřebách firmy, jaký klíč k dělení účtu použije.

Účetní skupin 54 PROVOZNÍ NÁKLADY
Tato skupina se využívá na skutečnosti, které nebyly zahrnuty do dvou předchozích.

548 – ostatní provozní náklady
Nejčastěji na tomto účtu zachytíme náklady na pojištění.

A záludná otázka na závěr: "Jak je to s inventarizací nákladů?"

Inventarizace ve smyslu rozvažných účtů zde samozřejmě nepřipadá v úvahu. Proč? Protože náklady jsou zahrnuty do výsledkových účtů! Při závěru účetního období je samozřejmě vhodné, prověřit daňovou uznatelnost a správnost použití nákladových účtů, ale klasická inventarizace se zde neprovádí.

Pro každou účetní jednotku je samozřejmě důležité, abychom měli náklady analyticky rozdělené podle vlastní interní potřeby. Všeobecně je vhodné dodržovat členění dle účetních skupin doporučeného účtového rozvrhu (příloha Zákona o účetnictví). Analytické členění je samozřejmě plně na dané účetní jednotce. 

Pokud by vás zajímaly jakékoliv podrobnosti k tématu nákladů, neváhejte mi napsat e-mail nebo pod tento příspěvek na FB.

Těším se na případné otázky.
Vaše Eva